Administrator danych osobowych portalu: wasza-afryka.pl
Administratorem danych osobowych portalu: wasza-afryka.pl jest firma Web Room Studio Patryk Rumiński NIP 7431817809 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 42E/3.
Zakres zbieranych danych osobowych.
Web Room Studio Patryk Rumiński zbiera dane osobowe zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu wasza-afryka.pl
Dane zbierane są w zakresie następujących kategorii:
adres email, imię i nazwisko, login, data urodzenia, województwo, miasto, płeć, wykształcenie, pliki cookies, adresy IP.
Cel zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym: adres email oraz proponowany login są zbierane w celu założenia indywidualnego profilu użytkownika w systemie obsługującym portal,
2. Adres email Użytkownika jest zbierany także w celu umożliwienia administratorowi danych osobowych kontaktu z Użytkownikiem oraz w celu przesyłania do niego wiadomości typu: newsletter.
3. Dane osobowe Użytkownika podane w formularzu – profil : imię i nazwisko, województwo, miasto służą weryfikacji tożsamości Użytkownika korzystającego z portalu wasza-afryka.pl
4. Pozostałe dane osobowe podane w formularzu – profil: płeć, wykształcenie, data urodzenia, numer GG, Skype, telefon są zbierane w celu ułatwienia użytkownikom portalu nawiązania bliższych relacji pomiędzy sobą.
5. Administrator danych osobowych może wykorzystywać powyżej wymienione kategorie danych osobowych do celów marketingowych.
6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych również po zakończeniu korzystania z portalu jeżeli:
- będzie to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z portalu.
- Użytkownik nie wycofa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
7. Administrator danych osobowych przetwarza pliki cookies i adresy IP wyłącznie do celów statystycznych z wykorzystaniem narzędzia – zewnętrznej aplikacji: Google Analitycs.
Dane udostępniane zewnętrznej aplikacji są anonimowe – ich zawartość nie daje możliwości identyfikacji tożsamości konkretnego użytkownika portalu.
Prawo dostępu do danych osobowych
1. Użytkownik portalu posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
2. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych,
4. Użytkownik ma stały dostęp – online - do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich poprawiania.
Zasady zbierania danych osobowych
1. Dane osobowe użytkowników portalu wasza-afryka.pl są zbierane bezpośrednio od osób, których dotyczą.
2. Użytkownicy portalu podają swoje dane osobowe dobrowolnie.
3. Dane osobowe są zbierane do celów marketingowych wyłącznie za zgodą osoby, której dotyczą.
Dostęp do danych osobowych dla osób trzecich
1. Do danych, w tym danych osobowych zbieranych przez administratora danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Zabezpieczenie danych osobowych
Administrator danych osobowych zabezpieczył dane osobowe Użytkowników portalu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych Art:. 36-39.
Wyłączenie odpowiedzialności
1. Administrator danych osobowych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których może przetwarzać podane przez nich dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności.
2. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
Zasady kontaktu z Administratorem danych osobowych
Wszelkie pytania i wątpliwości należy przekazywać Administratorowi danych osobowych poprzez kontakt email: kontakt@wasza-afryka.pl
Zmiany w polityce prywatności
Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności.
Zostań sponsorem
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
Jest nas już 1282 | online: 0